Tag Archive for: matsuri

Tori no Ichi in Asakusa

/
We caught the last day of Tori no Ichi at Juzaisan Chokoku-ji…